Servislerimiz >> Çevre Analizleri >> Su Analizleri

Su Analizleri

Sidebar Image

Su sahip olduğumuz en önemli kaynaktır ve hepimiz için hayati önem taşır. Bu nedenle, pek çok ülkede sayısız çevre kanunları ve yönetmeliklerinin de temel öğesidir. Bu sadece içme suyu için değil, yüzeysel, yer altı suyu, proses ve atıksu gibi tüm su döngüsünü de kapsar.

Eurofins, su analizlerinde kapsamlı method portföyüyle fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametrelerde çözüm ortağınızdır.

Çeşme Suyu

Çeşme suları, yüzeysel sularının dezenfektasyonu ile elde edilir. Kontrollerin tam olması halk sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Hizmetlerimiz;

 • Arıtma sularının optimizasyon ve fonksiyonel analizi
 • Su dağıtım şirketleri için teknik danışmanlık
 • Akredite örnekleme ve analizler
 • Verimli Değerlendirme
 • Raporlama
 • Su dağıtım sistemlerinin inşaat ve yenileme planlaması
 • Legionella Kontrolü

Yeraltı Suyu

Yeraltı suları, şehirlerin ve sanayi tesislerinin su ihtiyacını karşılayan doğal kaynaklarıdır. Çeşitli atıklar, yeraltı sularını kirletebilmektedir.

Hizmetlerimiz;

 • Yer altı suyunun düzenli kontrolü
 • Dekontaminasyon İzleme

İçme suyu ve Ambalajlı Su

İçilmesi güvenli olan sulardır.  Firmalar çeşitli paketlerde ambalajlayarak tüketicilere ulaştırmaktadır.

Hizmetlerimiz;

 • Maden suyu, kaynak suyu, içme suyu analizi
 • Raf ömrü testleri
 • Ambalaj malzemesi analizleri
 • Besin gazlarının analizleri
 • Pestisitlerin belirlenmesi
 • Çalışma ortamı hijyeni analizleri

Spa ve Deniz Suyu

İçinde doğal olarak çözünmüş tuz ve mineraller bulunduran sulardır.

 • Banyo sularının örnekleme ve analizi
 • Epidemiyolojik hatasız banyo suyu sağlanması
 • Maviyeşil alglerin toksik baskısının tespiti için çalışmalar

Atıksu

Sanayi ve genel kullanım ile kirlenmiş, özelliklerini kaybetmiş sulardır. Bu suların analizlerinin yapılması çevre ve halk sağlığı açısından kritik bir konudur.

Hizmetlerimiz;

 • Proses suyu geri dönüşümü için destek
 • Ölçüm programlarının uygulaması
 • Kirlilik, verimlilik ve besin konsantrasyonunun tanımlanması
 • Oksijen girişinin ölçümü
 • Bireysel izleme için destek
 • Su borulama sistemlerinin testleri
 • Onay belgeleri için destek

Yüzeysel Su

Açık deniz haricindeki bütün yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularıdır.

Hizmetlerimiz;

 • Nehir kalitesi haritalama ve saprobik endeksleme
 • Durağan suların sınıflandırılması
 • Fauna ve flora
 • Su kitleleri ve kütle dengelerinin modellemesi
 • Doğal yüzme sularının izlenmesi
 • Baraj ve maden göllerinin izlenmesi

Proses ve Soğutma Suyu

İşletmelerde üretim sırasında kullanılan sulardır.

Hizmetlerimiz;

 • Kültür ve PCR ile Legionella tespit ve sayımı
 • Escherichia Coli
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Nitrat, nitrit, sodyum

Süzüntü Suyu Analizleri

Hizmetlerimiz;

 • Süzüntü analizleri
 • Süzüntülerin çevreye etkisi
 • Süzüntülerin ve su piyezometrelerinin fiziko-kimyasal analizleri
 • Parametreler: Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cıva (Hg), Molibden (Mo)
 • Ek parametreler: biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), fosfat, nitrat, sülfat, pH
 • Deniz çevre kalitesi
 • Suyun kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik testleri
 • Toksisite çalışmaları
 • Ekolojik çalışmalar
 • Plaj, rezervuar, baraj ve nehirlerde su analizi

Kıtaiçi İçme Suyu

Legionella Analizi

Su sistemlerinde, termal veya sıcak su havuzlarında duşlarda, havalandırma sistemleri gibi yerlerde çoğalarak hastalığa sebep olan bir bakteridir. Bu alanların kontrol edilmesi gerekir.

Hizmetlerimiz;

 • Legionella sp analizi
 • Sıcak su ve soğutma kulelerinde Legionella tespit ve sayımı
 • Filtrasyon analizi veya moleküler biyoloji
 • Fiziksel ve kimyasal analizler
 • Legionella genotipleme (popülasyona oranla patojeniklik) ve serogruplama

Sanayi Bölgeleri İzleme

Sanayi bölgeleri ve çevrelerinde su, toprak ve hava kirlenmesi gözlenmektedir. Düzenli kontrol edilmelidir.

Hizmetlerimiz;

 • Tehlikeli madde aramaları
 • Durağan su analizleri
 • Hava kalite testi
 • Kirlenmiş toprak testi

Hastane Hijyeni

Sağlık kuruluşlarının faliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların özel yöntemlerle toplanması ve bertaraf edilmesi gerekir.

Hizmetlerimiz;

 • Radyoaktivite
 • Su mikrobiyolojisi
 • Endotoksin diyaliz suyu
 • Duş sistemlerinde Legionella

Sağlık Kontrolleri

Hizmetlerimiz;

 • İçilebilirlik kontrolü
 • Kalite izleme
 • Mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal analizler
 • Mikrokirletici arama

Arıtma Tesisi İzleme

Hizmetlerimiz;

 • Kanalizasyon testi
 • Taşma testi
 • Çıkış suyu kalitesi testi